ALO BÁC SĨ - BẠN NHÀ CHĂN NUÔI KỲ 6: BÒ BỊ VIÊM QUY ĐẦU