Đối tác marketing
VTV Youtube Bao Nguoi chan nuoi TH Ben Tre
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Dvorska biên soạn (1/2021) với tựa đề “Mycotoxins in swine: precise, holistic management” viết về độc tố nấm ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Haladi biên soạn (1/2021) với tựa đề “A holistic approach to managing mycotoxins in poultry” viết về ảnh hưởng ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Ceccantini biên soạn (2/2021) với tựa đề “Carbohydrase and its impact on pig performance” viết về mục đích của ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Cordts biên soạn (12/2020) với tiêu đề “Medium chain functional lipids: an underestimated ingredient” viết về việc ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí poultryworld.net do McDougal biên soạn (1/2021) với tựa đề “Poultry farm assurance standard changes” viết về các tiêu chuẩn đảm ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Berkhout biên soạn rất tóm tắt (1/2021) với tựa đề “Folic acid improves performance of weaned piglets” viết về ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí en.engormix.com do Tabler và cộng tác viên biên soạn (1/2021) với tiêu đề “Gangrenous dermatitis in broilers” viết về bệnh viêm da ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Feyaerts biên soạn (12/2020) với tựa đề “Added value of esterified organic acids” viết về sự thành công về tài ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Schaumlöffel biên soạn (12/2020) với tiêu đề “Sulphur: the silent element” viết về Lưu huỳnh (S) là nguyên tố ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Elanco biên soạn (12/2020) với tựa đề “Improving gut health by conserving intestinal integrity” viết về sức khỏe ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Keller biên soạn (12/2020) với tựa đề “How thymol and carvacrol influence gut health” viết về các thử nghiệm ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Wedzerai biên soạn (12/2020) với tựa đề “How acidifiers improve gut health in pigs” viết về trong chăn nuôi hiện ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do TS Riggi và Kiros biên soạn (12/2020) với tựa đề “Boosting beneficial microbial diversity in poultry” viết về phần ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do GSTS Ducatelle biên soạn (12/2020) với tựa đề “When is an enzyme in feed, not a feed enzyme?” viết về enzyme thức ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Bostvironnois biên soạn (12/2020) với tựa đề “Triple-strain probiotic performs as an immune modulator” viết về ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Neto biên soạn (12/2020) với tựa đề “Take the opportunity to wean your piglets differently” viết về cai sữa là ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Guillard biên soạn (12/2020) với tựa đề “Prevent intestinal inflammation to ensure piglets performance” viết về viêm ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí feedstrategy.com do de la Cruz biên soạn (2020) với tựa đề “Boosting egg production through optimized feeding” viết về chìa khóa của ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch rất ngăn gọn trong tạp chí poultryworld.net do Brockotter biên soạn với tựa đề “How to get drinking water vaccination right?” viết về việc ...
Giới thiệu Bài lược dịch tóm tắt rất ngắn gọn trong tạp chí poultryworld.net do Brockotter biên soạn (11/2020) với tựa đề “How to prevent floor eggs?” viết về việc ngoài ...
t g
0775 009 169
m